Strona główna » Witamy

Powrót

II. SAMOCHÓD

1) OC KOMUNIKACYJNE

OC chroni kierowcę przed finansowymi konsekwencjami szkód, wyrządzonych innym osobom. Zakres ubezpieczenia obejmuje również zniszczenie mienia. OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym w Polsce. Ogólne Warunki Ubezpieczenia ustalone zostały w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.). Ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna osoby, która kierując samochodem lub innym pojazdem, spowodowała szkodę na mieniu lub osobie. Ubezpieczenie obejmuje szkody, których następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Jesteś kierowcą. Nie pozwól, aby wypadek komunikacyjny zachwiał Twoją stabilnością finansową. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zapewnia Ci ochronę w przypadku szkód, wyrządzonych innym osobom.

OC NABYTEGO POJAZDU

Z chwilą zakupu pojazdu, wszelkie prawa i obowiązki związane z autem przechodzą na nabywcę. Do nabywcy auta należy decyzja czy wypowiedzieć, czy kontynuować ubezpieczenie oc pojazdu. Oczywiście opłaca się kontynuować ubezpieczenie oc gdy polisa zbywcy była opłacona. Umowę ubezpieczenia oc można przepisać na nowego właściciela dzięki procedurze tzw. oc nabywcy - do przeprowadzenia której potrzebne są dokumenty: umowa zakupu/faktura, dowód rejestracyjny auta, polisa lub potwierdzenie polisy ubezpieczeniowej, dowód osobisty nabywcy.

2) AUTOCASCO

Auto-Casco gwarantuje Klientowi finansową rekompensatę w przypadku uszkodzenia lub utraty samochodu. Zapewnia ochronę w kraju i za granicą. Obejmuje bezpłatną pomoc drogową w ramach usług assistance. Ochronie ubezpieczeniowej w ramach Auto-Casco podlega samochód wraz z jego wyposażeniem.

Dzięki Auto-Casco:

- korzystasz z ochrony w kraju i za granicą,

- zawsze możesz liczyć na bezpłatną pomoc drogową w ramach usługi HESTIA CAR ASSISTANCE,

- samodzielnie kształtujesz zakres ubezpieczenia oraz wysokość potencjalnego odszkodowania,

- wybierasz system ustalania rozmiaru szkody - w wariancie kosztorysowym lub serwisowym,

- możesz ubezpieczyć każdy bagaż i przedmioty przewożone w samochodzie oraz w bagażnikach zewnętrznych.

Ubezpieczenie Auto-Casco obejmuje szkody powstałe w wyniku:

- zderzenia pojazdów,

- zderzenia pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami, znajdującymi się poza pojazdem,

- uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie,

- uszkodzenia pojazdu przez sprzęt sportowy przewożony w bagażniku zewnętrznym,

- pożaru, wybuchu, zatopienia oraz nagłego działania innych sił przyrody, niezależnie od miejsca ich powstania,

- nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego, znajdującego się na zewnątrz pojazdu.

3) UBEZPIECZENIA DODATKOWE

CAR ASSISTANCE

Awaria samochodu? Potrzebne holowanie, pojazd zastępczy lub hotel?

Ubezpieczenie Car Assistance to niezbędna pomoc i opieka, gdy pojawia się problem z Twoim samochodem. Popraw swój komfort podróżowania, korzystając z jednego z trzech wariantów ubezpieczenia - Standard, Premium lub Prestiż.

Warunkiem objęcia ubezpieczeniem Hestia Car Assistance jest posiadanie (lub jednoczesne zawarcie) przez Ubezpieczającego w Ergo Hestii:

- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody spowodowane ruchem tych pojazdów w przypadku wariantu MINI,

- ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (Autocasco) w przypadku wariantów STANDARD, PREMIUM, PRESTIŻ.

NNW KIEROWCY I PASAŻERÓW

Ubezpieczenie NNW obejmuje szkody, do których doszło podczas jazdy lub bieżącej obsługi samochodu. Chroni zarówno kierowcę, jak i pasażerów pojazdu. Zapewnia bezpieczeństwo przez 24 godziny na dobę, w każdym miejscu na świecie.

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków właściciela i kierowcy samochodu, związane z poruszaniem się po drogach publicznych, od momentu wsiadania do chwili wysiadania, z uwzględnieniem chwilowego postoju na trasie jazdy.

Ubezpieczenie NNW KiP obejmuje również wypadki, do których doszło podczas bieżącej obsługi samochodu (pobieranie paliwa na stacji benzynowej, załadowywanie i wyładowywanie, mycie i czyszczenie, otwieranie i zamykanie drzwi lub bramy garażu), wykonywanej w jego bezpośredniej bliskości.

SZYBY SAMOCHODOWE

Ubezpieczenie szyb samochodowych pozwala uniknąć kosztów związanych z organizacją i naprawą zniszczonej szyby samochodowej. Ubezpieczenie można kupić zarówno do ubezpieczenia OC jak i AC. Przedmiotem ubezpieczenia jest szyba czołowa, tylna oraz szyby boczne pojazdu. Ochroną objęte są szkody powstałe na terenie RP.

Wysoka suma ubezpieczenia - 5.000 zł. Assistance obejmujący holowanie z miejsca zdarzenia i opłacenie parkingu strzeżonego.W przypadku wystąpienia szkody szybowej klient nie traci zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia w AC.

BAGAŻ

Ochroną ubezpieczeniową można objąć bagaż przewożony wewnątrz pojazdu oraz na lub w bagażnikach zewnętrznych, w tym skrzyniach ładunkowych pojazdów typu pick-up, zamykanych na co najmniej jeden integralnie wbudowany zamek wielozastawkowy.

Za bagaż uważa się rzeczy ruchome przewożone pojazdem ubezpieczonym, na podstawie umowy Autocasco. Ergo Hestia odpowiada za szkody do wysokości 5tys. zł brutto, a rozmiar szkody w bagażu ustala się zgodnie z wartością odtworzeniową.

OCHRONA UTRATY ZNIŻKI W OC I AC

Za opłatą dodatkowej składki, ubezpieczenie OC, AC, bądź pełen pakiet OC/AC, może zostać rozszerzone o ubezpieczenie ryzyka utraty zniżki za bezszkodową kontynuację. W przypadku gdy w okresie ubezpieczenia dojdzie do nie więcej niż jednej szkody skutkującej wypłatą odszkodowania z tytułu niniejszej umowy to Ubezpieczenie zachowuje przysługujące mu zniżki za bezszkodową kontynuację ubezpieczenia w Ergo Hestii i bezszkodowy przebieg ubezpieczenia na dotychczasowym poziomie.Copyright 2012 by Paweł Chełminiak Wszystkie prawa zastrzeżone.